sk.webd.top

Slovakia (.sk) Top Web Directory
Domov - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

ukf.sk
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou. Je členom Európskej asociácie univerzít. Realizuje celoživotné vzdelávanie.

umb.sk
Trnavská univerzita v Trnave | TRUNI | Universitas Tyrnaviensis

Trnavská univerzita ponúka štúdium v programoch právo, filozofia, zdravotníctvo, teológia, učiteľstvo a pedagogika. Až dve tretiny absolventov sa uplatnia v odbore, ktorí vyštudujú.

truni.sk
Prešovská univerzita v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove

unipo.sk
KAMaSI

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva zabezpečuje na Strojníckej fakulte TU v Košiciach teoretické vzdelávanie a odbornú prípravu študentov v akreditovaných št. programoch Aplikovaná mechanika a Strojné inžinierstvo.

kamasi.sk
Zlepšovanie Schopností - Môžete byť schopnejší

Kurzy pre zlepšenie života, štúdium, motivácia, finančné plánovanie, stres, skvelé manželstvo, cesta ku šťastiu, Ako vedieť komu doverovať, základy myslenia, komunikácia a tréning komunkácie

zlepsovanieschopnosti.sk
Aktuality - Ekonomická univerzita v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave ako jediná univerzita v SR poskytuje komplexné vzdelávanie v odboroch ekonómia a manažment vo všetkých študijných programoch a na všetkých troch stupňoch štúdia

euba.sk
Obchodná akadémia Imricha Karvaša Bratislava

Počas celej svojej existencie škola dosahuje veľmi dobré výchovno-vyučovacie výsledky, o čom svedčí každoročne jednak veľký záujem o štúdium na našej škole (zo strany žiakov i rodičov), popredné umiestňovanie našich žiakov v okresných, krajských i celoslovenských súťažiach (vedomostných i športových), tiež úspešné uplatnenie sa našich absolventov na trhu práce a na vysokých školách u nás i v zahraničí. Učitelia našej školy pôsobia aj ako fakultní učitelia v úzkej spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.

oaikba.sk
Škola úžitkového výtvarníctva Košice - Domov

Škola úžitkového výtvarníctva Košice - stredná umelecká škola - MODERNÁ ŠKOLA DIZAJNU - stredoškolské štúdium - pomaturitné štúdium - výtvarné kurzy

suvke.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku

Katolícka univerzita v Ružomberku

ku.sk
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši, IBOŠ

aos.sk