sk.webd.top

Slovakia (.sk) Top Web Directory
Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)

Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) - oficiálna stránka univerzity

stuba.sk
Univerzita Komenského

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršia a najväčšia slovenská univerzita, ktorá vznikla v roku 1919. Na trinástich fakultách univerzity študuje na všetkých stupňoch a formách štúdia ročne viac ako 28 000 študentov.

uniba.sk
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou. Je členom Európskej asociácie univerzít. Realizuje celoživotné vzdelávanie.

umb.sk
Domov - Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

ukf.sk
Prešovská univerzita v Prešove

Prešovská univerzita v Prešove

unipo.sk
Univerzitná Knižnica Prešovskej univerzity v Prešove

Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove

pulib.sk
Trnavská univerzita v Trnave | TRUNI | Universitas Tyrnaviensis

Trnavská univerzita ponúka štúdium v programoch právo, filozofia, zdravotníctvo, teológia, učiteľstvo a pedagogika. Až dve tretiny absolventov sa uplatnia v odbore, ktorí vyštudujú.

truni.sk
UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH

upjs.sk
KAMaSI

Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva zabezpečuje na Strojníckej fakulte TU v Košiciach teoretické vzdelávanie a odbornú prípravu študentov v akreditovaných št. programoch Aplikovaná mechanika a Strojné inžinierstvo.

kamasi.sk
Úvodná stránka - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

uniag.sk
Technická univerzita vo Zvolene | Technická univerzita Zvolen

tuzvo.sk
Žilinská univerzita v Žiline

Nová stránka Žilinskej univerzity v Žiline

uniza.sk
Oficiálna stránka TnUAD: Aktuality

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Aktuality

tnuni.sk
Aktuality - Ekonomická univerzita v Bratislave

Ekonomická univerzita v Bratislave ako jediná univerzita v SR poskytuje komplexné vzdelávanie v odboroch ekonómia a manažment vo všetkých študijných programoch a na všetkých troch stupňoch štúdia

euba.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku

Katolícka univerzita v Ružomberku

ku.sk
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

ucm.sk
Selye János Egyetem - Kezdőlap

Selye János Egyetem Komárom, Univerzita Jána Selyeho Komárno, J. Selye University

ujs.sk